Construction and Characterization of a Bacterial Artificial Chromosome (BAC) Library of Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei Academic Article uri icon

published proceedings

  • Mar Biotechnol (NY)

author list (cited authors)

  • Zhang, X., Zhang, Y., Scheuring, C., Zhang, H., Huan, P., Wang, B., ... Xiang, J.

complete list of authors

  • Zhang, Xiaojun||Zhang, Yang||Scheuring, Chantel||Zhang, Hong-Bin||Huan, Pin||Wang, Bing||Liu, Chengzhang||Li, Fuhua||Liu, Bin||Xiang, Jianhai

publication date

  • January 1, 2010 11:11 AM