Kinetically Controlled Reticular Assembly of a Chemically Stable Mesoporous Ni(II)-Pyrazolate Metal-Organic Framework. Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • He, T., Huang, Z., Yuan, S., Lv, X., Kong, X., Zou, X., Zhou, H., & Li, J.

complete list of authors

  • He, Tao||Huang, Zhehao||Yuan, Shuai||Lv, Xiu-Liang||Kong, Xiang-Jing||Zou, Xiaodong||Zhou, Hong-Cai||Li, Jian-Rong

publication date

  • January 1, 2020 11:11 AM