Molecular cloning and characterization of a beclin1-like gene in wheat Academic Article uri icon

published proceedings

  • Zhi wu sheng li yu fen zi sheng wu xue xue bao = Journal of plant physiology and molecular biology

author list (cited authors)

  • Niu Jishan, .., Yu Ling, .., Ma Zhengqiang, .., Chen Peidu, .., & Liu Dajun.

complete list of authors

publication date

  • January 2002