Half-Heusler thermoelectric materials: NMR studies Academic Article uri icon

altmetric score

  • 0.75

author list (cited authors)

  • Tian, Y., Ghassemi, N., Ren, W., Zhu, H., Li, S., Zhang, Q., ... Ross, J. H.

citation count

  • 1

complete list of authors

  • Tian, Yefan||Ghassemi, Nader||Ren, Wuyang||Zhu, Hangtian||Li, Shan||Zhang, Qian||Wang, Zhiming||Ren, Zhifeng||Ross, Joseph H

publication date

  • August 2020