PLPA689 Sptp: Sys & Synth Bio Infrmtcs Course uri icon