Control of the harmonic-generation efficiency in photonic crystals formed by optically anisotropic layers Conference Paper uri icon

author list (cited authors)

  • Golovan, L. A., Shcheslavskiy, V. I., Petrov, G. I., Kashkarov, P. K., Timoshenko, V. Y., Zheltikov, A. M., & Yakovlev, V. V.

publication date

  • January 2009