Autonomous Catalytic Nanomotors Based on 2D Magnetic Nanoplates Academic Article uri icon

altmetric score

  • 1

author list (cited authors)

  • Zeng, M., Huang, D., Wang, P., King, D., Peng, B., Luo, J., ... Cheng, Z.

citation count

  • 5

complete list of authors

  • Zeng, Minxiang||Huang, Dali||Wang, Pingmei||King, Daniel||Peng, Baoliang||Luo, Jianhui||Lei, Qun||Zhang, Lecheng||Wang, Ling||Shinde, Abhijeet||Shuai, Min||Clark, Noel A||Cheng, Zhengdong

publication date

  • March 2019