A global quantitation of factors affecting evapotranspiration variability Academic Article uri icon

published proceedings

  • JOURNAL OF HYDROLOGY

author list (cited authors)

  • Feng, S., Liu, J., Zhang, Q., Zhang, Y., Singh, V. P., Gu, X., & Sun, P.

citation count

  • 12

complete list of authors

  • Feng, Shuyun||Liu, Jianyu||Zhang, Qiang||Zhang, Yongqiang||Singh, Vijay P||Gu, Xihui||Sun, Peng

publication date

  • May 2020