Circularly polarized microwave antenna for nitrogen vacancy centers in diamond. Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Yaroshenko, V., Soshenko, V., Vorobyov, V., Bolshedvorskii, S., Nenasheva, E., Kotel'nikov, I., Akimov, A., & Kapitanova, P.

complete list of authors

  • Yaroshenko, Vitaly||Soshenko, Vladimir||Vorobyov, Vadim||Bolshedvorskii, Stepan||Nenasheva, Elizaveta||Kotel'nikov, Igor||Akimov, Alexey||Kapitanova, Polina

publication date

  • January 1, 2020 11:11 AM