Interfacial Engineering Enabled Novel Bi-Based Layered Oxide Supercells with Modulated Microstructures and Tunable Physical Properties Academic Article uri icon

published proceedings

  • Crystal Growth & Design

author list (cited authors)

  • Li, L., Cheng, J., Wang, H., Huang, J., Gao, X., Wang, X., ... Wang, H

citation count

  • 2

complete list of authors

  • Li, Leigang||Cheng, Jianli||Wang, Hua||Huang, Jijie||Gao, Xingyao||Wang, Xuejing||Misra, Shikhar||Zhang, Bruce||Jian, Jie||Chen, Aiping||Lu, Ping||Qian, Xiaofeng||Yang, Kesong||Wang, Haiyan

publication date

  • December 2019