The Role of Ru in Improving the Activity of Pd toward Hydrogen Evolution and Oxidation Reactions in Alkaline Solutions Academic Article uri icon

published proceedings

  • ACS CATALYSIS

altmetric score

  • 0.25

author list (cited authors)

  • Qin, X., Zhang, L., Xu, G., Zhu, S., Wang, Q. i., Gu, M., ... Shao, M.

citation count

  • 85

complete list of authors

  • Qin, Xueping||Zhang, Lulu||Xu, Gui-Liang||Zhu, Shangqian||Wang, Qi||Gu, Meng||Zhang, Xiaoyi||Sun, Chengjun||Balbuena, Perla B||Amine, Khalil||Shao, Minhua

publication date

  • January 2019