Distinct Ultrafine- and Accumulation-Mode Particle Properties in Clean and Polluted Urban Environments Academic Article uri icon

published proceedings

  • GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS

author list (cited authors)

  • Wang, Y., Li, Z., Zhang, R., Jin, X., Xu, W., Fan, X., ... Hu, D.

citation count

  • 14

complete list of authors

  • Wang, Yuying||Li, Zhanqing||Zhang, Renyi||Jin, Xiaoai||Xu, Weiqi||Fan, Xinxin||Wu, Hao||Zhang, Fang||Sun, Yele||Wang, Qiuyan||Cribb, Maureen||Hu, Dawei

publication date

  • October 2019