Face-Sharing Archimedean Solids Stacking for the Construction of Mixed-Ligand Metal-Organic Frameworks. Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Qiu, Y., Yuan, S., Li, X., Du, D., Wang, C., Qin, J., ... Zhou, H.

complete list of authors

  • Qiu, Yu-Chen||Yuan, Shuai||Li, Xiao-Xin||Du, Dong-Ying||Wang, Cong||Qin, Jun-Sheng||Drake, Hannah F||Lan, Ya-Qian||Jiang, Lei||Zhou, Hong-Cai