An efficient and multiple target transgenic RNAi technique with low toxicity in Drosophila Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Qiao, H., Wang, F., Xu, R., Sun, J., Zhu, R., Mao, D., ... Ni, J.

complete list of authors

  • Qiao, Huan-Huan||Wang, Fang||Xu, Rong-Gang||Sun, Jin||Zhu, Ruibao||Mao, Decai||Ren, Xingjie||Wang, Xia||Jia, Yu||Peng, Ping||Shen, Da||Liu, Lu-Ping||Chang, Zhijie||Wang, Guirong||Li, Shao||Ji, Jun-Yuan||Liu, Qingfei||Ni, Jian-Quan

publication date

  • January 2018