[Current progress in study of sphingolipids]. Academic Article uri icon

published proceedings

  • Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Huang, Yun||Yu, Ying-Nian||Yang, Jun

publication date

  • July 2005