Repression of endometrial tumor growth by targeting SREBP1 and lipogenesis Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Li, W., Tai, Y., Zhou, J., Gu, W., Bai, Z., Zhou, T., ... Wang, C.

complete list of authors

  • Li, Weihua||Tai, Yanhong||Zhou, Jie||Gu, Weiting||Bai, Zhaofang||Zhou, Tao||Zhong, Zhijiu||McCue, Peter A||Sang, Nianli||Ji, Jun-Yuan||Kong, Beihua||Jiang, Jie||Wang, Chenguang

publication date

  • January 2012