Solution-printable fullerene/TiS2 organic/inorganic hybrids for high-performance flexible n-type thermoelectrics Academic Article uri icon

abstract

  • Flexible and solution-printable fullerene/TiS2 organic/inorganic hybrids with excellent thermoelectric properties are demonstrated.

published proceedings

  • ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE

altmetric score

  • 3

author list (cited authors)

  • Wang, L., Zhang, Z., Geng, L., Yuan, T., Liu, Y., Guo, J., ... Wang, S.

citation count

  • 155

complete list of authors

  • Wang, Liming||Zhang, Zimeng||Geng, Linxiao||Yuan, Tianyu||Liu, Yuchen||Guo, Juchen||Fang, Lei||Qiu, Jingjing||Wang, Shiren

publication date

  • May 2018