Coupling of single NV center to adiabatically tapered optical single mode fiber Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Vorobyov, V. V., Soshenko, V. V., Bolshedvorskii, S. V., Javadzade, J., Lebedev, N., Smolyaninov, A. N., Sorokin, V. N., & Akimov, A. V.

complete list of authors

  • Vorobyov, Vadim V||Soshenko, Vladimir V||Bolshedvorskii, Stepan V||Javadzade, Javid||Lebedev, Nikolay||Smolyaninov, Andrey N||Sorokin, Vadim N||Akimov, Alexey V

publication date

  • December 2016