Single bright NV centers in aggregates of detonation nanodiamonds Academic Article uri icon

altmetric score

  • 3

author list (cited authors)

  • Bolshedvorskii, S. V., Vorobyov, V. V., Soshenko, V. V., Shershulin, V. A., Javadzade, J., Zeleneev, A. I., ... Akimov, A. V.

citation count

  • 11

complete list of authors

  • Bolshedvorskii, Stepan V||Vorobyov, Vadim V||Soshenko, Vladimir V||Shershulin, Vladimir A||Javadzade, Javid||Zeleneev, Anton I||Komrakova, Sofya A||Sorokin, Vadim N||Belobrov, Peter I||Smolyaninov, Andrey N||Akimov, Alexey V

publication date

  • October 2017