Ivan Gavrilyuk 60 Academic Article uri icon

published proceedings

  • Computational Methods in Applied Mathematics

author list (cited authors)

  • Chapko, R., Hermann, M., Jovanovich, B., V.Khlobystov, V., Kutniv, M., Lazarov, R., ... Vasylyk, V.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Chapko, R||Hermann, M||Jovanovich, B||V.Khlobystov, V||Kutniv, M||Lazarov, R||Lukovskyj, I||Makarov, V||Matus, P||Timokha, A||Trotsenko, V||Vasylyk, V

publication date

  • January 2008