Superconducting detector for visible and near-infrared quantum emitters [Invited] Academic Article uri icon

author list (cited authors)

  • Vorobyov, V. V., Kazakov, A. Y., Soshenko, V. V., Korneev, A. A., Shalaginov, M. Y., Bolshedvorskii, S. V., ... Goltsman, G. N.

complete list of authors

  • Vorobyov, Vadim V||Kazakov, Alexander Yu||Soshenko, Vladimir V||Korneev, Alexander A||Shalaginov, Mikhail Y||Bolshedvorskii, Stepan V||Sorokin, Vadim N||Divochiy, Alexander V||Vakhtomin, Yury B||Smirnov, Konstantin V||Voronov, Boris M||Shalaev, Vladimir M||Akimov, Alexey V||Goltsman, Gregory N

publication date

  • January 1, 2017 11:11 AM