DIAGNOSTICS OF INHOMOGENEOUS SURFACE-LAYERS BY SHG IN REFLECTION Academic Article uri icon

published proceedings

  • IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR SERIYA FIZICHESKAYA

author list (cited authors)

  • AKHMANOV, S. A., GOVORKOV, S. V., KOROTEEV, N. I., PETROV, G. I., SHUMAY, I. L., & YAKOVLEV, V. V.

complete list of authors

  • AKHMANOV, SA||GOVORKOV, SV||KOROTEEV, NI||PETROV, GI||SHUMAY, IL||YAKOVLEV, VV

publication date

  • January 1989