OPTICAL OBSERVATIONS OF THE TYPE IA SUPERNOVA SN 2011fe IN M101 FOR NEARLY 500 DAYS Academic Article uri icon

published proceedings

  • ASTROPHYSICAL JOURNAL

altmetric score

  • 7.58

author list (cited authors)

  • Zhang, K., Wang, X., Zhang, J., Zhang, T., Ganeshalingam, M., Li, W., ... Wu, C.

citation count

  • 63

complete list of authors

  • Zhang, Kaicheng||Wang, Xiaofeng||Zhang, Jujia||Zhang, Tianmeng||Ganeshalingam, Mohan||Li, Weidong||Filippenko, Alexei V||Zhao, Xulin||Zheng, Weikang||Bai, Jinming||Chen, Jia||Chen, Juncheng||Huang, Fang||Mo, Jun||Rui, Liming||Song, Hao||Sai, Hanna||Li, Wenxiong||Wang, Lifan||Wu, Chao

publication date

  • March 2016