Electromagnetically induced transparency with a train of short pulses in rb vapor Academic Article uri icon

published proceedings

  • Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radiofizika

author list (cited authors)

  • Sautenkov, V. A., Rostovtsev, Y. V., Ye, C. Y., Scully, M. O., & Kocharovskaya, O. A.

complete list of authors

  • Sautenkov, VA||Rostovtsev, YV||Ye, CY||Scully, MO||Kocharovskaya, OA

publication date

  • December 2004