Data you need to know about China Research Report of China Household Finance Survey2012 Book uri icon

abstract

  • Research Report of China Household Finance Survey2012 Li Gan, Zhichao Yin, Nan Jia, Shu Xu, Shuang Ma, Lu Zheng. Data you need to know about China Research Report of China Household Finance Survey 2012 Data you need to ...

author list (cited authors)

  • Gan, L. i., Yin, Z., Jia, N., Xu, S., Ma, S., & Zheng, L. u.

complete list of authors

  • Gan, Li||Yin, Zhichao||Jia, Nan||Xu, Shu||Ma, Shuang||Zheng, Lu

publication date

  • September 2013