Proteomic Mapping and Optogenetic Control of ER-PM Junctions in Living Cells Conference Paper uri icon

published proceedings

  • BIOPHYSICAL JOURNAL
  • Biophysical Journal

author list (cited authors)

  • Jing, J. i., He, L., Sun, A., Quintana, A., Ding, Y., Ma, G., ... Zhou, Y.

citation count

  • 0

complete list of authors

  • Jing, Ji||He, Lian||Sun, Aomin||Quintana, Ariel||Ding, Yuehe||Ma, Guolin||Tan, Peng||Chen, Liangyi||Zhang, Shenyuan||Huang, Yun||Dong, Meng-Qiu||Walker, Cheryl||Hogan, Patrick||Wang, Youjun||Zhou, Yubin

publication date

  • February 2016