Nebraska Symposium on Motivation. Nebraska Symposium on Motivation Journal uri icon